Viccionari:Romanització de l'àrab

Convencions i normes d'estil per la llengua àrab al Viccionari.

Transliteració i transcripció

modifica

Per la transliteració del sistema d'escriptura àrab s'utilitza el document de l'Institut d'Estudis Catalans Proposta sobre els sistemes de transliteració i transcripció dels mots àrabs al català. Hi ha dos sistemes de representació:

  • Transliteració o transcripció fonemàtica i literal. Va adreçada a un públic amb coneixements d'àrab i està basada en la Recomanació R233 de l'ISO amb petits canvis.
  • Transcripció simplificada, que reprodueix els sons àrabs amb grafemes habituals en català. Va adreçada a la divulgació entre un públic no familiaritzat amb l'àrab.
Lletra Transliteració Transcripció AFI Formes contextuals Notes
Final Medial Inicial
ء ʾ no es transcriu /ʔ/ sobre la línia base d'escriptura o sobre una lletra que li faci de suport
ا no es transcriu no es transcriu ـا ـا ا té valor ortogràfic
أ no es transcriu no es transcriu ـأ ـأ أ té valor ortogràfic
آ ʾā a
ب b b /b/ ـب ـبـ بـ
ت t t /t/ ـت ـتـ تـ Transcripció <t·> en el grup t+h per evitar confusió amb <th> (ث)
ث th /θ/ ـث ـثـ ثـ
ج j j /d͡ʒ/ /ɡ/ ـج ـجـ جـ
ح h /ħ/ ـح ـحـ حـ
خ kh /x/ ـخ ـخـ خـ
د d d /d/ ـد ـد د Transcripció <d·> en el grup d+h per evitar confusió amb <dh> (ذ)
ذ dh /ð/ ـذ ـذ ذ
ر r r /r/ ـر ـر ر
ز z z /z/ ـز ـز ز
س s s/ss /s/ ـس ـسـ سـ Transcripció <s·> en el grup s+h per evitar confusió amb <sh> (ش)
Transcripció <ss> intervocàlic
ش x x/ix /ʃ/ ـش ـشـ شـ Transcripció <ix> darrere vocal excepte <i>
ص s/ss /sˤ/ ـص ـصـ صـ Transcripció <ss> intervocàlic
ض d /dˤ/ ـض ـضـ ضـ
ط t /tˤ/ ـط ـطـ طـ
ظ dh /ðˤ/ ـظ ـظـ ظـ
ع ʿ no es transcriu /ʕ/ ـع ـعـ عـ
غ gh /ɣ/ ـغ ـغـ غـ
ف f f /f/ ـف ـفـ فـ
ق q q /q/ ـق ـقـ قـ
ك k k /k/ ـك ـكـ كـ Transcripció <k·> en el grup k+h per evitar confusió amb <kh> (خ)
ل l l /l/ ـل ـلـ لـ
م m m /m/ ـم ـمـ مـ
ن n n /n/ ـن ـنـ نـ
ه h h /h/ ـه ـهـ هـ
ة t t Transcripció només en estat constructe
و w w /w/ ـو ـو و <ū> /uː/ en diftings <uw>
ي y y /j/ ـي ـيـ يـ <ī> /iː/ en diftongs <iy>
Vocals curtes
ـَ a a /a/
ـُ u u /u/
ـِ i i /i/
ـً an
ـٌ un
ـٍ in
Vocals llargues i diftongs
َا ā a /aː/
َى à a /aː/
ـُو ū u /uː/ Diftong <uw>
ـِي ī i /iː/ Diftong <iy>
ـَو aw /aw/ Diftong <aw>
ـَي ay /aj/ Diftong <ay>

Vegeu també

modifica