Icona de documentació de mòdul Documentació del mòdul[mostra] [modifica] [refresca]

A continuació es mostra la documentació transclosa de la subpàgina /ús. [salta a la caixa de codi]


Aquest mòdul proporciona diferents funcions d'utilitat per crear i processar enllaços de wikitext en el Viccionari.

modifica

full_link(data, face, allowSelfLink, dontLinkRecons)

Crea un enllaç complet, a l'estil de {{e}} o {{m}}. El primer paràmetre és una taula amb les dades del terme: term (nom de la pàgina), alt (nom alternatiu a mostrar), langcode (codi de llengua), sc (sistema d'escriptura), tr (transcripció), gloss (glossa o traducció). Els següents paràmetres són: tipus de lletra, permetre un enllaç a la mateixa pàgina, permetre un enllaç a reconstruccions. Tots els paràmetres poden ser nil, però es mostrarà un error si no hi ha cap terme, alt o transliteració.

 • Si no es proporciona el sistema d'escriptura, en posa un per defecte per la llengua.
 • Crida language_link amb el terme per treure diacrítics en el nom de pàgina, per les llengües que ho requereixin, i per processar els enllaços inclosos convertint-los en enllaços a la secció de llengua.
 • Crida tag_text per afegir les etiquetes apropiades de llengua i sistema d'escriptura.
 • Afegeix les anotacions (transliteració, gènere, etc.) després de l'enllaç.
modifica

format_link_annotations(terminfo)

Formata anotacions que es mostren amb l'enllaç. Les anotacions són informació addicional que inclou coses com el gènere, transliteració, traducció, etc. El paràmetre és una taula amb alguna de les següents claus:

genders
Taula amb una llista d'especificacions de gènere amb el format indicat a Mòdul:categoria gramatical.
tr
Transliteració.
gloss
Traducció o informació descriptiva.
pos
Categoria lèxica (part of speech).
lit
Significat literal, si no es correspon amb l'accepció.

Tots els valors anteriors es poden ometre en el paràmetre info. Si es proporciona una taula buida (sense cap anotació), llavors retorna una cadena buida.

modifica

language_link(terminfo, allowSelfLink)

Crea un enllaç bàsic a la secció de llengua (com ara == Català ==), sense altres anotacions que afegeix tag_text.

Accepta els següents paràmetres:

terminfo
Taula amb la informació indicada a continuació (term, alt, langcode).
terminfo.term
El text a enllaçar. Generalment és el nom d'una pàgina. La cadena pot incloure enllaços wiki. S'afegirà la secció de llengua a cada enllaç.
terminfo.alt
Text alternatiu a mostrar en l'enllaç, si és diferent de la pàgina enllaçada. Si és igual a nil, llavors s'utilitza el paràmetre terminfo.term. Si terminfo.term conté enllaços wiki, aquest paràmetre és ignorat i no té cap efecte.
terminfo.langcode
El codi de llengua a afegir en l'enllaç.
allowSelfLink
Amb valor true enllaça a una secció de la mateixa pàgina. Per defecte és false.

sense_diacritics

modifica

sense_diacritics(lang, text)

Treu determinats diacrítics que no són apropiats pel títol de pàgina seguint les convencions d'una determinada llengua. Per exemple, en llatí s'inclouen per marcar la pronúncia però no en la forma gràfica del mot.

modifica

remove_links(text)

Substitueix tots els [[enllaços]] pel títol enllaçat com a text simple. Aquesta funció es pot cridar tant des d'una plantilla com des d'un altre mòdul.

local p = {}

local m_languages = require("Module:llengua")

function p.getLinkPage(target, lang)
	-- If the link contains unexpanded template parameters, then don't create a link.
	if not target or target:find("{{{") then
		return nil
	end
	if target:sub(1, 1) == ":" or target:sub(1, 2) == "w:" or target:sub(1, 10) == "wikipedia:" then
		return target
	end
	
	if lang.code == "und" then
		return nil
	end
	
	-- Remove diacritics from the page name
	target = p.sense_diacritics(lang.code, target)
	
	-- Link to appendix for terms in appendix-only languages
	if lang.type == "annex" or mw.ustring.sub(target, 1, 1) == "√" then
		local langname = mw.language.new('ca'):ucfirst(lang.name)
		if lang.type == "annex" then
			target = "Viccionari:" .. langname .. "/" .. target
		else
			target = "Viccionari:" .. langname .. "/arrel/" .. mw.ustring.sub(target, 2)
		end
	elseif (target:sub(1, 1) == "*" and #target > 1) then
		return nil
	end
	
	return target
end
	
-- Make a language-specific link from given link's parts
local function makeLangLink(link, lang, id, allowSelfLink)
	-- If there is no display form, then create a default one
	if not link.display then
		link.display = link.target
		
		-- Strip the prefix from the displayed form
		-- TODO: other interwiki links?
		if link.display:find("^:") then
			link.display = link.display:gsub("^:", "")
		elseif link.display:find("^w:") then
			link.display = link.display:gsub("^w:", "")
		elseif link.display:find("^wikipedia:") then
			link.display = link.display:gsub("^wikipedia:", "")
		end
	end

	-- Process the target
	link.target = p.getLinkPage(link.target, lang)
	
	if not link.target then
		return link.display
	end
	
	-- If the target is the same as the current page, then return a "self-link" like the software does
	if not allowSelfLink and not id and (link.target == mw.title.getCurrentTitle().prefixedText or link.target == ":" .. mw.title.getCurrentTitle().prefixedText) then
		return "<strong class=\"selflink\">" .. link.display .. "</strong>"
	end
	
	-- Add fragment
	-- Do not add a section link to "Undetermined", as such sections do not exist and are invalid.
	if not (link.target:find("^w:") or link.target:find("^wikipedia:")) then
		if not link.fragment and lang.code ~= "xx" then
			if id then
				link.fragment = lang.code .. "-" .. id
			else
				link.fragment = mw.language.getContentLanguage():ucfirst(lang.name)
			end
		end
	end
	
	return "[[" .. link.target .. (link.fragment and "#" .. link.fragment or "") .. "|" .. link.display .. "]]"
end

-- Split a link into its parts
local function parseLink(linktext)
	local link = {target = linktext}
	local found, _, first, second
	
	found, _, first, second = mw.ustring.find(link.target, "^([^|]+)|(.+)$")
	
	if found then
		link.target = first
		link.display = second
	else
		link.display = link.target
	end

	found, _, first, second = mw.ustring.find(link.target, "^(.+)#(.+)$")
	
	if found then
		link.target = first
		link.fragment = second
	end
	
	return link
end

-- Format the annotations (things following the linked term)
function p.format_link_annotations(data, face)
	local ret = {}
	
	-- Interwiki link
	if data.interwiki then
		table.insert(ret, data.interwiki)
	end
	
	-- Genders
	if data.genders and #data.genders > 0 then
		local m_gen = require("Module:categoria gramatical")
		table.insert(ret, "&nbsp;" .. m_gen.format_list(data.genders, data.lang.code))
	end
	
	local annotations = {}
	
	-- Transliteration
	if data.tr then
		table.insert(annotations, "<span lang=\"\" style=\"font-style: italic\">" .. data.tr .. "</span>")
	end
	
	-- Gloss/translation
	if data.gloss then
		table.insert(annotations, "<span class=\"mention-gloss-double-quote\">«</span><span class=\"mention-gloss\">" .. data.gloss .. "</span><span class=\"mention-gloss-double-quote\">»</span>")
	end
	
	-- Part of speech
	if data.pos then
		table.insert(annotations, data.pos)
	end
	
	-- Literal/sum-of-parts meaning
	if data.lit then
		table.insert(annotations, "literalment <span class=\"mention-gloss-double-quote\">«</span><span class=\"mention-gloss\">" .. data.lit .. "</span><span class=\"mention-gloss-double-quote\">»</span>")
	end
	
	if #annotations > 0 then
		table.insert(ret, " &lrm;(" .. table.concat(annotations, ", ") .. ")")
	end
	
	return table.concat(ret)
end

-- A version of {{l}} or {{m}} that can be called from other modules too
function p.full_link(data, face, allowSelfLink, dontLinkRecons)
	-- Create the link
	local link = ""
	
	-- Is there any text to show?
	if (data.term or data.alt) then
		-- Try to detect the script if it was not provided
		if not data.lang.sc then
			data.lang.sc = m_languages.script(data.lang.code)
		end
		
		-- Only make a link if the term has been given, otherwise just show the alt text without a link
		link = p.tag_text(data.term and p.language_link(data, allowSelfLink, dontLinkRecons) or data.alt, data.lang.code, data.lang.sc, face, data.genders)
	else
		-- No term to show.
		if not data.tr or data.tr == "-" then
			-- No link to show, and no transliteration either. Show a term request.
			link = "<small>[Terme?]</small>"
		end
	end
	
	local mantrFix, redtrFix
	local manual_tr = ""
	
	if data.tr == "" or data.tr == "-" then
		data.tr = nil
	elseif data.tr == nil and (data.term or data.alt) and not data.lang.sc:find("Latn", nil, true) then
		-- Try to generate a transliteration if necessary
		data.tr = m_languages.trans(data.lang.code, p.remove_links(data.term or data.alt))
	end
	
	return link .. p.format_link_annotations(data, face)
end

-- Creates a basic wikilink to the given term. If the text already contains
-- links, these are replaced with links to the correct section.
function p.language_link(data, allowSelfLink, dontLinkRecons)
	local text = data.term
	
	-- If the text begins with * and another character,
	-- then act as if each link begins with *
	local allReconstructed = false
	
	if text:find("^*.") then
		allReconstructed = true
	end
	
	-- Do we have embedded wikilinks?
	if text:find("[[", nil, true) then
		text = mw.ustring.gsub(text, "%[%[([^%]]+)%]%]",
			function(linktext)
				local link = parseLink(linktext)
				
				if allReconstructed then
					link.target = "*" .. link.target
				end
				
				return makeLangLink(link, data.lang, data.id, allowSelfLink, dontLinkRecons)
			end
			)
		
		-- Remove the extra * at the beginning if it's immediately followed
		-- by a link whose display begins with * too
		if allReconstructed then
			text = mw.ustring.gsub(text, "^%*%[%[(.-)|%*", "[[%1|*")
		end
	else
		-- There is no embedded wikilink, make a link using the parameters.
		text = makeLangLink({target = text, display = data.alt}, data.lang, data.id, allowSelfLink, dontLinkRecons)
	end
	
	return text
end

-- Strips all square brackets out or replaces them.
function p.remove_links(text)
	if type(text) == "table" then text = text.args[1] end; if not text then text = "" end
	
	text = text:gsub("%[%[Categoria:[^|%]]-|?[^|%]]-%]%]", "")
	text = text:gsub("%[%[[^|%]]-|", "")
	text = text:gsub("%[%[", "")
	text = text:gsub("%]%]", "")
	
	return text
end

-- original de Module:script utilities
-- Wrap text in the appropriate HTML tags with language and script class.
function p.tag_text(text, langcode, sc, face, genders)
	if sc == nil then
		sc = ""
	end
	-- Add a script wrapper
	if face == "terme" or face == "cursiva" then
		return '<i class="' .. sc .. ' mention" lang="' .. langcode .. '">' .. text .. '</i>'
	elseif face == "lema" then
		return '<strong class="' .. sc .. ' headword" lang="' .. langcode .. '">' .. text .. '</strong>'
	elseif face == "negreta" then
		return '<b class="' .. sc .. '" lang="' .. langcode .. '">' .. text .. '</b>'
	elseif face == "trad" then
		local ret = '<span class="form-of trad-form-of lang-' .. langcode
		if genders and genders[1] then
			ret = ret .. ' gender-' .. genders[1]:gsub("%-", "")
		end
		return ret .. ' ' .. sc .. '" lang="' .. langcode .. '">' .. text .. '</span>'
	elseif face == nil then
		return '<span class="' .. sc .. '" lang="' .. langcode .. '">' .. text .. '</span>'
	else
		error("El tipus no és vàlid: \"" .. face .. "\".")
	end
end

-- Traiem màcrons i altres diacrítics opcionals en algunes llengues.
-- TODO: afegir entry_name a taula lang (Module:languages#Language:makeEntryName)
-- TODO: move to languages
function p.sense_diacritics(langcode, text)
  -- Remove punctuation
  text = mw.ustring.gsub(text, "[؟?!]$", "")
	
  -- Caràcters descomposats http://www.gymel.com/charsets/ANSEL.html
  local strip = {
    ang = "[\204\132\204\135]", -- macron and above dot
    ar = "[\217\139\217\140\217\141\217\142\217\143\217\144\217\145\217\146]",
    fa = "[\217\142\217\143\217\144\217\145\217\146]",
    ur = "[\217\139\217\140\217\141\217\142\217\143\217\144\217\145\217\146]",
    chl = "[\204\132]", -- acute accent
    he = "[\214\176\214\177\214\178\214\179\214\180\214\181\214\182\214\183\214\184\214\185\214\186\214\187\214\188\214\189\214\191\215\129\215\130]",
    hr = "[\204\143\204\128\204\145\204\129\204\132]",
    la = "[\204\132\204\134]", -- màcron i breu
    lt = "[\204\128\204\129\204\131]",
    nci = "[\204\132]", -- macron
    ru = "[\204\128\204\129]",
    uk = "[\204\128\204\129]",
    be = "[\204\128\204\129]",
    bg = "[\204\128\204\129]",
    mk = "[\204\128\204\129]",
    sh = "[\204\143\204\128\204\145\204\129\204\132]",
    sr = "[\204\143\204\128\204\145\204\129\204\132]",
    sl = "[\204\163\204\129\204\128\204\130\204\145\204\143]",
    tr = "[\204\130]",
    zu = "^-" -- initial hyphen
  }
	if strip[langcode] then
		text = mw.ustring.toNFD(text)
		text = mw.ustring.gsub(text, strip[langcode], "")
		text = mw.ustring.toNFC(text)
	elseif langcode == "grc" then
		local RSQUO = mw.ustring.char(0x2019)
		local PSILI = mw.ustring.char(0x1FBD)
		local CORONIS = mw.ustring.char(0x1FBF)
		local MACRON = mw.ustring.char(0x0304)
		local BREVE = mw.ustring.char(0x0306)
		local UNDERTIE = mw.ustring.char(0x035C) -- actually "combining double breve below"
		local from = {"[ᾸᾹ]", "[ᾰᾱ]", "[ῘῙ]", "[ῐῑ]", "[ῨῩ]", "[ῠῡ]", "µ", "["..RSQUO..PSILI..CORONIS.."]", "["..MACRON..BREVE..UNDERTIE.."]" }
		local to  = {"Α", "α", "Ι", "ι", "Υ", "υ", "μ", "'", ""}
		for i, fr_i in ipairs(from) do
			local to_i = to[i] or ""
			text = mw.ustring.gsub(text, fr_i, to_i)
		end
  end
	
  return text
end

return p