Icona de documentació de mòdul Documentació del mòdul[mostra] [modifica] [refresca]

A continuació es mostra la documentació transclosa de la subpàgina /ús. [salta a la caixa de codi]


Mòdul per a la transcripció automàtica del rus segons Viccionari:Romanització del rus. És usat per altres mòduls i indirectament per les plantilles {{entrada}}, {{m}} i {{trad}}.

En cas de modificacions és convenient mantenir-lo sincronitzat amb el de la Viquipèdia w:Mòdul:ru-trans.

local p = {}

local u = mw.ustring.char
local GR = u(0x0300) -- grave =  ̀
local AC = u(0x0301) -- acute = ˊ
local DI = u(0x0308) -- diaeresis = ¨

local tab = {
	["А"]="A", ["Б"]="B", ["В"]="V", ["Г"]="G", ["Д"]="D", ["Е"]="E", ["Ё"]="Io", ["Ж"]="J", ["З"]="Z", ["И"]="I", ["Й"]="I",
	["К"]="K", ["Л"]="L", ["М"]="M", ["Н"]="N", ["О"]="O", ["П"]="P", ["Р"]="R", ["С"]="S", ["Т"]="T", ["У"]="U", ["Ф"]="F",
	["Х"]="Kh", ["Ц"]="Ts", ["Ч"]="Tx", ["Ш"]="X", ["Щ"]="Sx", ["Ъ"]="", ["Ы"]="I", ["Ь"]="", ["Э"]="E", ["Ю"]="Iu", ["Я"]="Ia",
	['а']='a', ['б']='b', ['в']='v', ['г']='g', ['д']='d', ['е']='e', ['ё']='io', ['ж']='j', ['з']='z', ['и']='i', ['й']='i',
	['к']='k', ['л']='l', ['м']='m', ['н']='n', ['о']='o', ['п']='p', ['р']='r', ['с']='s', ['т']='t', ['у']='u', ['ф']='f',
	['х']='kh', ['ц']='ts', ['ч']='tx', ['ш']='x', ['щ']='sx', ['ъ']='', ['ы']='i', ['ь']='', ['э']='e', ['ю']='iu', ['я']='ia',
	-- archaic, pre-1918 letters
	['І']='I', ['і']='i', ['Ѳ']='F', ['ѳ']='f',
	['Ѣ']='E', ['ѣ']='e', ['Ѵ']='I', ['ѵ']='i',
	-- composed combinations with grave accents map to uncomposed letters
	-- for consistency with other char+grave combinations
	['ѐ'] = 'e' .. GR, ['Ѐ'] = 'E' .. GR, ['ѝ'] = 'i' .. GR, ['Ѝ'] = 'I' .. GR
}

-- FIXME! Doesn't work with ɣ, which gets included in this character set
local non_consonants = "[АОУҮЫЭЯЁЮИЕЪЬІѢѴаоуүыэяёюиеъьіѣѵAEIOUYƐaeiouyɛʹʺ%A]"

local function map_to_je(pre, e)
	local map_to_je_map = {["Е"] = "Ie", ["е"] = "ie", ["Ѣ"] = "Ie", ["ѣ"] = "ie"}
	if e == nil then
		return map_to_je_map[pre]
	end
	return pre .. map_to_je_map[e]
end

local function ureverse(s) -- equivalent a string.reverse, no existeix mw.ustring.reverse
	local ret = ""
	for i = 1, mw.ustring.len(s) do
		ret = mw.ustring.sub(s, i, i) .. ret
    end
    return ret
end
	
-- Transliterates a single word. It should include stress marks, which are then preserved in the transliteration.
local function wtr(cyr)
	cyr = mw.ustring.gsub(cyr, GR, AC)
	
	-- reducció de consonants duplicades no usades en català
	local no_dobles = {"([Вв])в", "([Жж])ж", "([Кк])к", "([Хх])х", "([Цц])ц", "([Чч])ч", "([Шш])ш", "([Щщ])щ"}
	for i = 1, #no_dobles do
		cyr = mw.ustring.gsub(cyr, no_dobles[i], "%1")
	end
	
	-- si no hi ha cap accent i alguna ё, accentuem la darrera
	if mw.ustring.find(cyr, '[Ёё]') then
		if not mw.ustring.find(cyr, AC) then
			cyr = ureverse(mw.ustring.gsub(ureverse(cyr), "([Ёё])", AC .. "%1", 1))
		end
	end
	-- ё after a "hushing" consonant becomes o
	cyr = mw.ustring.gsub(cyr, "([жшчщЖШЧЩ])ё","%1o")
	
	-- е after a vowel or at the beginning of a word becomes ie
	cyr = mw.ustring.gsub(cyr, "^([ЕеѢѣ])", map_to_je)
	cyr = mw.ustring.gsub(cyr, "(" .. non_consonants .. ")([ЕеѢѣ])", map_to_je)
	-- need to do it twice in case of sequences of such vowels
	cyr = mw.ustring.gsub(cyr, "(" .. non_consonants .. ")([ЕеѢѣ])", map_to_je)
	
	local latin = mw.ustring.gsub(cyr, '.', tab)
	
	-- simplificació de dues i
	latin = mw.ustring.gsub(latin, "(i" .. AC .. "?)i", "%1")
	
	-- doble ela a ela geminada
	latin = mw.ustring.gsub(latin, "([Ll])([Ll])", "%1·%2")
	
	-- correcció gue/gui
	latin = mw.ustring.gsub(latin, "([Gg])([ei])", "%1u%2")
	
	-- regles d'accentuació en català
	local char_acc = {["A"..AC]="À", ["E"..AC]="É", ["I"..AC]="Í", ["O"..AC]="Ó", ["U"..AC]="Ú", 
		["a"..AC]="à", ["e"..AC]="é", ["i"..AC]="í", ["i"..DI]="ï", ["o"..AC]="ó", ["u"..AC]="ú", ["u"..DI]="ü"}
	local sil = mw.text.split(require("Mòdul:ca-general").sil(mw.ustring.gsub(latin, "." .. AC, char_acc)), '·')
	
	if #sil == 1 then -- monosíl·laba sense accent
		latin = mw.ustring.gsub(latin, AC, "")
	elseif mw.ustring.find(sil[#sil], "[ÀàÉéÍíÓóÚú]") then -- aguda
		if not (mw.ustring.find(latin, "[aeiou]" .. AC .. "s?$") or mw.ustring.find(latin, "[ei]" .. AC .. "n$")) then
			if not mw.ustring.find(cyr, "ю" .. AC) then -- hiatus except diphthong iu
				latin = mw.ustring.gsub(latin, "([aeoiu][iu])" .. AC, "%1" .. DI)
			end
			latin = mw.ustring.gsub(latin, "gui" .. DI, "gui")
			latin = mw.ustring.gsub(latin, AC, "")
		end
	elseif mw.ustring.find(sil[#sil-1], "[ÀàÉéÍíÓóÚú]") then -- plana
		if string.find(latin, "[aeiou]s?$") or string.find(latin, "[ei]n$") then
			if not string.find(latin, "[aeiou][iu]$") then
				latin = mw.ustring.gsub(latin, "([aeoiu][iu])" .. AC, "%1" .. DI)
				latin = mw.ustring.gsub(latin, "gui" .. DI, "gui")
				latin = mw.ustring.gsub(latin, AC, "")
			end
		end
	end
	-- accent obert à
	latin = mw.ustring.gsub(latin, ".[" .. AC .. DI .. "]", char_acc)
	
	-- correcció intervocàlica ss, ix
	latin = mw.ustring.gsub(latin, "([AEIOUaeiouÀÉÍÓÚàéíóúü])s([aeiouàéíóú])", "%1ss%2")
	latin = mw.ustring.gsub(latin, "([AEOUaeouÀÉÓÚàéóúü])x", "%1ix")
	
	return latin
end

-- Transliterates text, a single word or phrase.
function p.tr(text)
	if type(text) == "table" then text = text.args[1] end
	local trwords = {}
	for word in mw.text.gsplit(text, '%s') do
		table.insert(trwords, wtr(word))
	end
	
	return table.concat(trwords, ' ')
end

return p