Viccionari:Tercera declinació en llatí

3a decl.
Tema consonant, -i-
Genitiu -is

La tercera declinació té el genitiu singular en -is. El nominatiu singular presenta formes diferents per evolució fonètica: rex (<regs), regis; virtus (<virtuts), virtutis; natio (<nation), nationis. La consonant del tema és la que apareix en treure la terminació -is al genitiu singular.

En funció del nombre de síl·labes en el nominatiu i genitiu singulars, parisil·làbics si són iguals (hostis, hostis) i imparisil·làbics si són diferents (consul, consulis), es divideixen en dos grans grups:

 • Tema en consonant: són imparisil·làbics.
 • Tema en -i-: són parisil·làbics més alguns casos específics.

En un i altre cas poden ser de gènere masculí, femení (amb una flexió comuna) o neutre.

Alguns noms de ciutats i el substantiu rus (camp) conserven el locatiu en -i: Carthagini, a Cartago; ruri, al camp.

Tema en consonant modifica

Són en general imparisil·làbics, excepte alguns casos que tenen el tema en -i-. Inclou els parisil·làbics de noms de parentesc: pater -ris, mater -ris, frater, ris; i alguns substantius com canis -is, juvenis -is.

Es divideix en dos grups segons el nominatiu singular: amb -s o sense desinència. Els neutres no varien.

Sense desinència en el nominatiu singular modifica

Són els que tenen un tema en consonant sonant: líquida (r, l), nasal (n) o nasal reduïda (antigues terminacions en -on)

Paradigmes:

consul, -is
Cas Singular Plural
Nominatiu consul consulēs
Vocatiu consul consulēs
Acusatiu consulem consulēs
Genitiu consulis consulum
Datiu consulī consulibus
Ablatiu consule consulibus
natio, -nis
Cas Singular Plural
Nominatiu natio natiōnēs
Vocatiu natio natiōnēs
Acusatiu natiōnem natiōnēs
Genitiu natiōnis natiōnum
Datiu natiōnī natiōnibus
Ablatiu natiōne natiōnibus
nomen, -inis n.
Cas Singular Plural
Nominatiu nomen nomina
Vocatiu nomen nomina
Acusatiu nomen nomina
Genitiu nominis nominum
Datiu nominī nominibus
Ablatiu nomine nominibus

Amb desinència -s en el nominatiu singular modifica

Són els que tenen un tema en consonant oclusiva: labial (p, b), dental (t, d) o velar (k, g); o bé sibilant (s).

Els temes en -s generalment la conserven en el nominatiu, i es converteix en -r en altres casos per rotacisme. Per analogia, alguns noms poden presentar un nominatiu en -s o -r: dolos/dolor -is, honos/honor -is. D'altres, presenten un canvi vocàlic en el lexema: corpus -oris, cinis -eris.

Paradigmes:

rex, -gis
Cas Singular Plural
Nominatiu rex regēs
Vocatiu rex regēs
Acusatiu regem regēs
Genitiu regis regum
Datiu regī regibus
Ablatiu rege regibus
civitas, -tis
Cas Singular Plural
Nominatiu civitas civitatēs
Vocatiu civitas civitatēs
Acusatiu civitatem civitatēs
Genitiu civitatis civitatum
Datiu civitatī civitatibus
Ablatiu civitate civitatibus
corpus, -oris n.
Cas Singular Plural
Nominatiu corpus corpora
Vocatiu corpus corpora
Acusatiu corpus corpora
Genitiu corporis corporum
Datiu corporī corporibus
Ablatiu corpore corporibus

Tema en -i- modifica

Són del tema en -i-:

 • Masculins i femenins amb nominatiu en -is o -es i a més parisil·làbics: navis, navis; nubes, nubis. Excepte canis -is, juvenis -is.
 • Masculins i femenins amb nominatiu en -s/-x i amb lexema amb dues consonants (són imparisil·làbics): serpens, serpentis; nox, noctis
 • Neutres amb nominatiu en -e, -al, -ar (els dos últims són imparisil·làbics): mare, maris; animal, animālis; exemplar, exemplāris.
 • Altres substantius d'evolució peculiar: cos -tis, dos -tis, lis -tis, imber -ris, linter -ris, venter -ris, uter -ris.

Es caracteritzen per afegir una i en el genitiu plural; i en els neutres també en el nominatiu, vocatiu i acusatiu plurals, a més de l'ablatiu singular. Alguns femenins substitueixin per i l'acusatiu i ablatiu singular o bé presenten vacil·lació: sitis -is, tussis -is, febris -is, puppis -is, turris -is, navis -is.

Paradigmes:

hostis, -tis
Cas Singular Plural
Nominatiu hostis hostēs
Vocatiu hostis hostēs
Acusatiu hostem hostēs
Genitiu hostis hostium
Datiu hostī hostibus
Ablatiu hoste hostibus
navis, -is f.
Cas Singular Plural
Nominatiu navis navēs
Vocatiu navis navēs
Acusatiu navim/navem navīs/navēs
Genitiu navis navium
Datiu navī navibus
Ablatiu navī/nave navibus
mare, -is n.
Cas Singular Plural
Nominatiu mare maria
Vocatiu mare maria
Acusatiu mare maria
Genitiu maris marium
Datiu marī maribus
Ablatiu marī maribus

Irregulars modifica

En aquesta declinació s'inclouen mots diversos:

Juppiter, Jouis m.
Cas Singular
Nominatiu Juppiter
Vocatiu Juppiter
Acusatiu Jouem
Genitiu Jouis
Datiu Joui
Ablatiu Joue
vis, (vis) f.
Cas Singular Plural
Nominatiu vis vires
Vocatiu - vires
Acusatiu vim vires
Genitiu - virium
Datiu - viribus
Ablatiu vi viribus
sus, suis m. f.
Cas Singular Plural
Nominatiu sus sues
Vocatiu sus sues
Acusatiu suem sues
Genitiu suis suum
Datiu sui subus/suibus
Ablatiu sue subus/suibus
iter, itineris n.
Cas Singular Plural
Nominatiu iter itinera
Vocatiu iter itinera
Acusatiu iter itinera
Genitiu itineris itinerum
Datiu itineri itineribus
Ablatiu itinere itineribus

Són defectius:

 • vis
 • fas i nefas, només nominatiu i acusatiu singulars
 • fors, només nominatiu singular
 • sponte, només ablatiu
 • mane, només nominatiu i ablatiu
 • Només en plural: altaria -ium, fores -ium, manes -ium, moenia -ium

Vegeu també modifica