Viccionari:Pronúncia de l'alguerès

Llista de l'alfabet català amb les diferents transcripcions que poden tenir en pronúncia de l'alguerès.

Nota: es marca amb fons gris els casos que difereixen de la pronúncia general del català.

Lletra  AFI  Exemples Comentaris
a [a] casa tant àtona com tònica
b [b] barra
[p] cub ensordiment a final de mot o davant de consonant sorda
 ∅ dissabte muda en els grups -bd-, -bj-, -bm-, -bs-, -bt-, -bv-.
c [k] camp
[s] cendra
[s] veça ce trencada
[s] acc grup -cc-
[ts] jocs grup -cs- a final de mot
 ∅ doctor muda davant t
[ɡ] anècdota sonorització davant de consonant sonora, i en alguns sardinismes
d [d] sonda, dama precedida de pausa o de consonant
[ɾ] cada rotacisme intervocàlic, excepte cultismes i sardinismes
[r] padrí rotacismes del grup -dr- inicial o intervocàlic, excepte cultismes i sardinismes
[t] sud ensordiment a final de mot o davant de consonant sorda
 ∅ profund muda precedida de n i l a fi de mot
 ∅ admirar muda en els grups -dm- i -dv-
e [e] festa vocal tancada tònica
[ε] terra vocal oberta tònica
[a] mare neutralització àtona, excepte cultismes i italianismes
[i] decidir assimilació àtona seguida de síl·laba amb una i
 ∅ teixir muda en el diftong -ei- àton i -eu, -uen en terminacions verbals
f [f] fusta
[v] af sonorització davant de consonant sonora
g [ɡ] gana ga, go, gu, i davant consonant
[dʒ͡] gener ge, gi
[ʒ] estriginar ge, gi en sardinismes i algunes paraules per influència sarda
[k] pròdig en posició final
[t͡ʃ] boig ig en posició final
[ts] fangs gs a final de paraula
 ∅ augment muda en els grup -gm-
h  ∅ hora muda
i [i] pit
[ɫ] aigua Derivats d'aigua i caure
[a] imaginar Començades per his-, im-, in-
[j] iode, noia semivocal
j [dʒ͡] jove
[t͡ʃ] menj a final de paraula en la conjugació dels verb en -jar
[ʒ] brujar ja, jo, ju en sardinismes
[i] projectar en algunes paraules d'influència italiana
k [k] kurd
l [l] bola tradicionalment velar [ɫ], actualment és clara
[ʎ] llamp excepte a final de paraula i plurals
[ll] col·legi ela geminada
[ɾ] oli rotacisme intervocàlic amb algunes excepcions
[r] blau rotacisme en els grups -bl-, -cl-, -fl-, -gl-, -pl-, amb algunes excepcions
m [m] mà
[n] èmfasi -mf-, -mp-, -ms-, -mt-
[n] cantàvem final àtona en conjugacions verbals
 ∅ condemnar muda -mn-
n [n] nas
[ɲ] banya -ny-, excepte a final de paraula i plurals
o [ɔ] cor vocal oberta tònica
[o] poma vocal tancada tònica
[u] ferro neutralització àtona, excepte cultismes moderns
p [p] pas
[ts͡] cops grups -ps-, -pç-
 ∅ capgirar muda en els grups -pc-, -pg-, -pt-
q [k] quin
r [r] ram, barra erra vibrant
[ɾ] mare erra bategant
 ∅ flor muda a final de mot, amb excepcions (especialment infinitius en -er)
[ɫ] corda en general seguida de consonant
s [s] sac, bossa essa sorda
[z] casa essa sonora
t [t] temps
[d] atzavara sonorització davant de consonant sonora
[dʒ͡] viatjar, fetge
[t͡ʃ] fitxa
[dz͡] dotze
 ∅ ametla muda en els grups -tl-, -tll-
u [u] dur
[w] caure semivocal
 ∅ guerra muda en els dígrafs gu i qu
v [v] vaca excepte canviar i vòmit
[f] observ a final de paraula
w [v] wagnerià
[w] western estrangerismes no assimilats
x [ʃ] xarop, faixa principi de paraula o -ix- després de vocal
[t͡ʃ] xapa, marxar principi de paraula o després de consonant
[ks] prefix ex-
[s] excusa davant consonant i certes posicions intervocàliques
[z] examinar en certes posicions intervocàliques
z [dz͡] zeta

Vegeu també modifica