Viccionari:Llista de numerals en català

Nombres cardinals

modifica

1 u/un/ fem. una,

2 dos/ fem. dues,

3 tres,

4 quatre,

5 cinc,

6 sis,

7 set,

8 vuit,

9 nou,

10 deu,

11 onze,

12 dotze,

13 tretze,

14 catorze,

15 quinze,

16 setze,

17 disset (dèsset),

18 divuit,

19 dinou (dèneu),

20 vint,

21 vint-i-u/vint-i-un/ fem. vint-i-una,

22 vint-i-dos/ fem. vint-i-dues,

23 vint-i-tres,

...

30 trenta,

31 trenta-u/trenta-un/ fem. trenta-una,

...

40 quaranta,

...

50 cinquanta,

...

60 seixanta,

...

70 setanta,

...

80 vuitanta,

...

90 noranta,

...

100 cent,

101 cent u/cent un/ fem. cent una,

...

120 cent vint,

121 cent vint-i-u/cent vint-i-un/ fem. cent vint-i-una,

...

200 dos-cents,

...

300 tres-cents,

...

1 000 mil,

1 001 mil u/mil un/ fem. mil una,

...

2 000 dos mil/ fem. dues mil,

...

3 000 tres mil,

...

10 000 deu mil,

...

11 000 onze mil

...

20 000 vint mil

...

21 000 vint-i-un mil

...

30 000 trenta mil

...

100 000 cent mil,

...

1 000 000 un milió,

...

2 000 000 dos milions,

...

1 000 000 000 mil milions,

...

1 000 000 000 000 un bilió,

...

1 000 000 000 000 000 mil bilions,

...

1 000 000 000 000 000 000 un trilió,

...

1 000 000 000 000 000 000 000 000 un quadrilió,

...

1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 un quintilió,

...

Nombres ordinals

modifica

No porten punt final, exemples:

1r primer, 1a primera

2n segon, 2a segona

3r tercer, 3a tercera

4t quart, 4a quarta

cinquè, 5a cinquena

sisè, 6a sisena .............

Prefixos numerals

modifica

1 mono-/mon-, uni-

2 bi-/bis-, di-, amfi-

3 tri-

4 quadri-/quadr-/quadru-, tetra-

5 penta-/pent-, quinti-

6 hexa-/hex-

7 hepta-/hept-, septi-

8 octa-/octo-/oct-

9 ennea-/enne-

10 deca-/dec-

11 hendeca-

12 dodeca-/dodec-

20 icosa-

100 hecto-/hect-

1 000 quilo-/kilo-

1 000 000 mega-

1 000 000 000 giga-

1 000 000 000 000 tera-

1 000 000 000 000 000 peta-

1 000 000 000 000 000 000 exa-

més d'un multi-, pluri-, poli-

menys d'un semi-

0,1 deci-

0,01 centi-

0,001 mil·li-

0,000001 micro-

0,000000001 nano-

0,000000000001 pico-

0,000000000000001 femto-

0,000000000000000001 atto-


Agrupacions

modifica

1 unitat

2 parell/parella

3 trio, tríada, trial

4 tètrada, tètramer/tètramera

5 pentàmer/pentàmera

6 hexàmer/hexàmera

7 heptàmer/heptàmera, setena

8 octàmer/octàmera, vuitena

10 decàmer/decàmera, desena

12 dotzena

13 tretzena

15 quinzena

20 vintena

30 trentena

40 quarantena

50 cinquantena

60 seixantena

70 setantena

80 vuitantena

90 norantena

100 centena, centenar

1000 miler

Una gran quantitat: milionada

Adjectius multiplicatius

modifica

1 únic

2 doble, duple

3 triple/tripla

4 quàdruple/quàdrupla

5 quíntuple/quíntupla

6 sèxtuple/sèxtupla

7 sèptuple/sèptupla

8 òctuple/òctupla

9 nònuple/nònupla

10 dècuple/dècupla

12 duodècuple/duodècupla

100 cèntuple/cèntupla

1/2 súbduple/súbdupla

1/10 subdècuple/subdècupla

Diverses xifres, múltiples d'un mateix nombre: equimúltiple